นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ใช้วิธีที่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นธรรม ซึ่งในการเก็บข้อมูลนั้นจะทำเพียงเท่าที่จำเป็น แก่การดำเนินงานภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัทเท่านั้น ทั้งนี้บริษัทจะให้เจ้าของข้อมูลให้ความยินยอมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามวิธีของบริษัท ในส่วนข้อมูลที่อ่อนไหวของเจ้าของข้อมูล บริษัทจะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล โดยได้แจ้งก่อนทำการเก็บรวบรวม เว้นแต่ข้อมูลอ่อนส่วนบุคคลอ่อนไหวจะเข้าข้อยกเว้นตามที่ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 หรือกฎหมายอื่นที่กำหนดไว้ โดยระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจะเปลี่ยนแปลงไปโดยขึ้นกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการรวบรวม และประมวลผลข้อมูลบุคคลนั้นๆ

วัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อที่บริษัทจะได้จัดเก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้ท่านได้รับสินค้า และบริการต่างๆ ที่ดีของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ โดยท่านยินยอมให้บริษัทใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการติดต่อ หรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมด หรือเพียงบางส่วนไปยังบริษัทในเครือ หรือพันธมิตร ในทางธุรกิจ โดยไม่จำเป็นจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าต่อท่าน เพื่อประโยชน์ของท่าน และของกิจการบางส่วนดังต่อไปนี้

 • เพื่อวิจัย และวิเคราะห์ประสบการณ์การใช้บริการ ทำธุรกรรม หรือการร่วมกิจกรรมกับบริษัทในเครือ ทำให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
 • เพื่อสนับสนุนการส่งมอบบริการ, โฆษณา, ผลิตภัณฑ์, สิทธิพิเศษ, กิจกรรมด้านการตลาดที่ตรงกับความต้องการของท่าน
 • เพื่อปรับแต่งข้อเสนอ โฆษณา สิทธิพิเศษ กิจกรรมด้านการตลาด หรือเนื้อหาที่คุณสนใจ
 • เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ตามกฎหมาย
 • เพื่อคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของบริษัท หรือของผู้ใช้บริการของบริษัท

ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอื่น จะดำเนินการภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนด

บริษัทจะจัดเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลบุคคลตามความยินยอมของท่าน โดยจะเป็นการใช้โดยวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลบริษัทเท่านั้น บริษัทจะกำกับดูแลพนักงานหรือผู้ปฏิบัติงานมิให้ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเว้นแต่

 • เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
 • เพื่อประโยชน์ของท่าน และการขอความยินยอมไม่อาจกระทำได้ในเวลานั้น
 • เป็นการจำเป็น เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
 • เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุ
นอกจากข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างผ่านเทคโนโลยี เช่น คุกกี้ (Cookie) พิกเซล (Pixel) และ ไอพี แอดเดรส (IP Address) และแหล่งเก็บข้อมูลบนเบราว์เซอร์และอุปกรณ์ของผู้ใช้ รวมถึงเครื่องมือเก็บข้อมูลของบุคคลภายนอก เช่น ผู้ให้บริการด้านการตลาดหรือวิเคราะห์ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีประเภทนี้ โดยตรงบนเว็บไซต์ทั้งนี้ คุกกี้ (Cookie) คือไฟล์ข้อมูลตัวอักษรขนาดเล็กที่รวบรวมจากข้อมูลในคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์ของผู้ใช้งาน คุกกี้จะทำให้บริษัททราบถึง บริการ สินค้าที่ท่านชื่นชอบ รวมถึงบริการที่อยู่ในความสนใจของท่าน ส่วนพิกเซล  (Pixel) เป็นภาพขนาดเล็ก เป็นส่วนหนึ่งของรหัสเพจทำหน้าที่ต่างๆ เช่น ทําให้เซิร์ฟเวอร์ อื่นสามารถวัดยอดการเข้าชมเว็บไซต์ แอปพลิเคชันนั้นๆ โดยจะทำการติดตามเมื่อมีการดาวน์โหลดพิกเซลเพื่อบ่งชี้ผู้ใช้งาน ด้วยการทำงานของ คุกกี้ และพิกเซลทำให้บริษัทสามารถจดจำผู้ใช้บริการที่เคยเข้าชมเว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่นของบริษัท และทราบถึงจำนวน และวัตถุประสงค์ของผู้ใช้บริการบนเว็บ และแอพพลิเคชั่น
การรักษาความลับเกี่ยวกับข้อมูลด้านการเงินส่วนบุคคล เป็นเรื่องที่สำคัญมากต่อบริษัท และบริษัทจะไม่เผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของท่าน ต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่เท่าที่ระบุไว้ในนโยบายส่วนบุคคลฉบับนี้ เพราะฉะนั้นข้อมูลสถิติของผู้ใช้บริการ บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลที่ท่านยินยอมต่อผู้โฆษณา หรือพันธมิตรทางธุรกิจที่เกี่ยวกับทางการเงิน รวมถึงการใช้บริการของลูกค้าของบริษัท
บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จึงได้กำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม เพื่อสอดคล้องกับการรักษาความลับข้อมูลส่วนบุคคล ป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง การทำลาย ดัดแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนการป้องกันมิให้นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต และดำเนินมาตรการที่เหมาะสม เพื่อสิทธิของท่าน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้มาจะนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ดำเนินงานของบริษัทเท่านั้น

หากข้อมูลส่วนบุคคลถูกนำไปใช้โดยมิชอบ หรือไม่ได้รับความยินยอมจากข้าวของข้อมูล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการดำเนินการดังนี้

 • ท่านมีสิทธิ ในการเพิกถอนความยินยอม ของท่านในการจัดเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล
 • ท่านสามารถขอเข้าถึง ขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • ท่านมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่ได้ให้ไว้กับบริษัทในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และมีสิทธิในการถ่ายโอนข้อมูลของท่านสำหรับการใช้งานในบริการของบุคคลอื่น
 • ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับท่าน
 • ท่านสามารถขอให้ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกลายเป็นข้อมูลที่ไม่ระบุตัวบุคคล
 • ท่านสามารถขอให้บริษัทระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมด หรือบางส่วน เป็นการชั่วคราวหรือถาวร
เมื่อท่านได้ใช้บริการ ทำธุรกรรม หรือร่วมกิจกรรมใดๆ กับบริษัท ถือว่าท่านได้รับทราบและยินยอมปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคตที่บริษัทอาจมีการแก้ไข้เพิ่มเติมตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมายว่าด้วย การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะเผยแพร่ประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมบนเว็บ และช่องทางอื่นของบริษัท และถือเป็นการยินยอมตามข้อกำหนดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้